Naše služby

Následná intenzivní a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (NIP a DIOP) uzavírají kruh intenzivní péče. Cílem naší péče je maximální zlepšení stavu pacienta, jeho odpojení od umělé plicní ventilace a jeho překlad na lůžko DIOP, případně do jiného zdravotnického zařízení nebo umístění do domácí péče. Pokud to stav pacientů nedovoluje, poskytujeme nadále specializovanou intenzivní péči. Od často zaměňované paliativy se lišíme právě ve slově intenzivní. Lůžka jsou vybavena moderní přístrojovou technikou zajišťující kontinuální monitoring vitálních funkcí.

                                                                                      

Náš kompletní léčebný proces zahrnuje péči lékařů, specializovaných sester, nižšího zdravotního personálu, fyzioterapeutů a dalších specialistů, jako např. psychiatra/psychologa, neurologa, logopeda, a také doplňkové terapie. Nedílnou součástí léčby je princip bazální stimulace a terapeutická podpora na základě celostní medicíny, které významně urychlují léčebný proces.

NIP

Na oddělení NIP jsou přijímáni pacienti ve stabilizovaném stavu, bez potřeby dalších diagnostických nebo specializovaných léčebných výkonů. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a postupné odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání.

Tato oddělení jsou vybavena ventilátory, monitory, infuzními pumpami, odsávacími systémy, bronchoskopem, polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi a rehabilitačními pomůckami, které napomáhají urychlení léčebného procesu. Tyto naše přístroje splňují nejvyšší normy v rámci poskytování intenzivní péče. 

Úkolem následné intenzivní péče je nejen vyřešení zdravotního problému, ale i nácvik sebeobslužných dovedností a snaha o resocializaci pacienta.

 

DIOP

Toto pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií (chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměle vyvedena na povrch těla, tj. na přední stranu krku).

U těchto pacientů došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, přesto však i nadále vyžadují intenzivní ošetřování. To je v první řadě zaměřeno na důslednou péči o dýchací cesty, která je nedílnou součástí komplexní léčebné a ošetřovatelské péče.

Samozřejmou součástí péče o pacienty je také intenzivní fyzioterapie významně přispívající ke zlepšení fyzického i psychického stavu.

I v případech, kdy přes všechno úsilí nejsme schopni zlepšit stav pacienta, uplatňujeme intenzivní ošetřování, principy bazální stimulace a individuální ošetřovatelskou péči.

 

DUPV

Domácí umělá plicní ventilace, zkráceně DUPV, je podpora nebo nahrazení spontánního dýchání pomocí ventilačního přístroje v podmínkách domácího prostředí. Princip fungování domácího plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici.

 

Naší snahou je dostat do všeobecného povědomí, že i přes zdravotní komplikace a ztrátu schopnosti spontánně dýchat, není nutné, aby pacient strávil zbytek života na nemocničním lůžku, ale v přirozeném domácím prostředí. Vnímáme ji tedy jako naději pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých. Společnost Chronicare spolu se svými partnery zajišťuje kompletní edukaci a proškolení pečujících osob, včetně zajištění ventilačního přístroje a poskytuje komplexní poradenství v této oblasti. Za DUPV je u nás vždy primárně životní příběh pacienta a jeho rodiny a zajištění maximálního komfortu, na který byl zvyklý před onemocněním nebo úrazem.DUPV podrobněji

TERAPEUTICKÉ METODY

Protože mezi naše hodnoty patří také péče starostlivá a respektující, využíváme různých terapeutických metod ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů a naplnění jejich potřeb.

 

Denně aplikujeme efektivní rehabilitační postupy a fyzioterapie, stejně jako ergoterapii a další doplňkové terapie, např. arteterapii, muzikoterapii nebo canisterapii.

 

Zaměřujeme se na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu (více o terapeutických metodách se dočtete na stránkách jednotlivých zařízení).

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Milovicích, OstravěBrně.