DUPV

DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (DUPV)

Časté dotazy

Pro koho je DUPV určena?
Pro pacienty, kterým do života vstoupila nemoc, genetika či úraz a jejichž plíce nenávratně ztratily schopnost samostatně dýchat. Indikaci k DUPV provádí lékař daného lůžkového oddělení a dále je posouzena revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.


Co musí rodina pacienta splňovat?
Vzhledem k náročnosti péče musí být pro pacienta připraveno vhodné rodinné a socio-ekonomické zázemí zahrnující kvalifikovanou péči příbuzných i přizpůsobení samotné domácnosti (bezbariérové přístupy, vhodné lůžko, nebo sociální zařízení atd.).


Jak vypadá plicní ventilátor určený do domácích podmínek?
Princip fungování domácího plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici. Největšími benefity jsou jeho rozměr, nízká hmotnost, a především umožnění volného pohybu v domácím prostředí a rodinném kruhu. Plicní ventilátor mohou klienti používat buď jen přes noc, anebo 24 hodin denně.


Co obnáší péče o pacienta s DUPV?
Kromě přizpůsobení domácího prostředí, je péče o příbuzného v režimu DUPV velice náročná. Ošetřovatelské úkony, které v nemocnici vykonávalo několik zdravotníků, musejí rodinní příslušníci zvládat doma (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) sami. Realizace DUPV vyžaduje specializovanou přípravu jak ze strany pacienta, tak ze strany rodiny. Proto je nezbytná kooperace a podpora ze všech stran, které se podílejí na péči (DUPV indikující oddělení, registrující praktický lékař, certifikované agentury domácí péče i dodavatel přístrojové techniky).


Algoritmus DUPV

1. Obeznámení potencionálního pacienta a rodinných příslušníků ošetřujícím lékařem o možnosti realizace DUPV
Ošetřující lékař obeznámí pacienta a jeho nejbližší příbuzné o možnosti zaražení do režimu DUPV, zodpoví všechny dotazy a pomůže se zorientovat v dané problematice. Nejdůležitějšími kritéria pro zařazení do režimu DUPV jsou pro nás ventilodependence (závislost klienta na umělé plicní ventilaci) a vhodné rodinné zázemí. Proces a příprava přechodu pacienta z nemocnice domů jsou velmi individuální a vždy vyžadují úzkou spolupráci pacienta a všech pečujících, kteří se na péči budou podílet. Proto je po obeznámení se s možností realizace DUPV dalším a zásadním krokem edukace (zaškolení) jak pacienta,  tak samozřejmě jeho rodiny.

2. Plánování a harmonogram edukačních setkání
Edukace obsahuje teoretické školení, praktický nácvik výměny tracheostomické kanyly, nácvik první pomoci, modelové situace při řešení naléhavých stavů a samozřejmě nácvik každodenní ošetřovatelské péče. Školení probíhá za přítomnosti lékaře a edukační sestry u lůžkapacienta.

Rodinní příslušníci budou postupně edukačním týmem zaučovaní o veškeré péči, která je u DUPV pacienta nezbytná. Časový interval jednotlivých edukací je individuální a závisí na potřebách pacienta a rodinných příslušníků. Edukační plán si každé DUPV indikující oddělení plánuje individuálně. Je však nevyhnutelné, aby jeho obsah dostatečně připravil pacienta i jeho rodinu na zvládnutí péče a situace z ní plynoucí. Edukace je prováděna několika metodami, jako jsou přednáška, rozhovor s pacientem a rodinou, a to formou diskuse a v poslední řadě i praktickým nácvikem, který je nejdůležitější metodou edukace. K edukaci je používána řada materiálů a pomůcek, ať už se jedná o odborné publikace, brožury, letáčky, instruktážní videa, či figurína k praktickému nácviku výměny tracheostomické kanyly. S přístrojovou technikou se pacient a především jeho rodina, naučí pracovat ve strukturovaném nácviku přímo u lůžka, a to už v době hospitalizace na našem oddělení.


Rodinní příslušníci se musejí naučit zvládat základní ošetřovatelské úkony, porozumět základům ventilace a připravit se na zvládnutí náročné ošetřovatelské činnosti v domácím prostředí.


Jedná se především o tyto základní úkony:


Do edukačních setkání je zapojen i další personál:

3. Administrativa

Nezbytnou součástí zařazení do režimu DUPV je zaslání žádosti, kterou následně posuzuje a schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Odeslání žádosti je administrativně náročné a vyžaduje spolupráci více segmentů. Jednou z mnoha podmínek odeslání žádosti je souhlas registrujícího praktického lékaře potencionálního DUPV pacienta. Ošetřující lékař DUPV indikujícího oddělení telefonicky informuje praktického lékaře, co péče v domácím prostředí obnáší a následně je praktickému lékaři zaslané „Informační sdělení“, které podrobněji vysvětluje problematiku zajištění péče o daného pacienta. Chápeme, že mnoho praktických lékařů nemá zkušenosti s plicní ventilací, proto jsme jim nápomocní při řešení otázek a zodpovídání dotazů.


Psychologické vyšetření pečující osoby realizované klinickým psychologem je nutné jen po zvážení DUPV indikujícího lékaře.


Sociální šetření rodiny je potřebné jen když to vyžaduje ošetřující lékař.

4. Příprava na přechod do domácího prostředí

Koordinátor DUPV s rodinou pacienta sestaví objednávku spotřebního materiálu pro zajištění péče v domácím prostředí. Smluvním dodavatelem přístrojového vybavení pro DUPV je firma Saegeling Medizintechnik s.r.o. Předmětem technického zajištění DUPV je přístrojové vybavení včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, periodických prohlídek PBTK, servisních činností, telefonické HOTLINE 24/7 a školení rodinných příslušníků a agentur domácí péče. Spotřební materiál je objednáván jednou za tři měsíce po telefonické konzultaci s koordinátorem DUPV, se kterým se seznámíte během edukací.

Rádi Vám pomůžeme při získaní finanční podpory (Nadace) pro zajištění zdravotních či jiných kompenzačních pomůcek pro Vašeho příbuzného.


„Medicína se vyvíjí velmi rychle. Zdokonalují se nejen lékařské postupy a medikamenty, ale i zdravotnická technika. Všechno je vzájemně propojené, díky čemuž mohou lékaři pomáhat a zachraňovat lidské životy i v situacích, kdy to dříve nebylo možné. Ve své práci se denně setkávám s pacienty, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni trvale. I takto znevýhodnění mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Jsem přesvědčen že tam, kde to stav nemocného umožňuje a kde pro vzniklou situaci existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky, má být plně využito možnosti DUPV (domácí umělé plicní ventilace). Několik desítek našich bývalých pacientů této možnosti spokojeně využívá.“

říká primář oddělení NIP MUDr. Anton Baluch, koordinátor DUPV Rádi byste se o DUPV dozvěděli více a zjistili, zda to je varianta i pro vás nebo vašeho blízkého? Nebojte se zeptat našeho personálu nebo nás kontaktovat.

Příručka pro klienty DUPV ke stažení

 
 

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Milovicích, OstravěBrně.